Nyheter

Här hittar du nyheter och händelser som vi uppdaterar efter hand.

2024-02-08

IÄF värnar möjligheten till fysiskt deltagande på bolagsstämmor

IÄF har erfarit att det finns en pågående diskussion om behov för svenska börsbolag att inför vårens årsstämmor föreslå justering av bolagsordningen, för att möjliggöra rent digitala bolagsstämmor. IÄF ser inget behov av sådana förslag.

Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning möjliggör redan idag – utan ändring av bolagsordning – att aktieägare ges möjlighet att delta digitalt – s. k. hybridstämmor – det vill säga att aktieägarna kan välja att delta digitalt eller genom fysiskt deltagande. Hybridstämmor har sedan tidigare tillämpats med framgång och skapar möjlighet för hög närvaro från aktieägarkollektivet kombinerat med möjligheten till fysisk närvaro för de som så önskar.

IÄF värnar den fysiska bolagsstämman och anser att den svenska modellen för bolags- och ägarstyrning grundar sig på engagerade och ansvarstagande ägare och där är möjligheten till fysiskt deltagande på bolagsstämmor central. Vi bejakar självklart den tekniska utvecklingen och ser fler fördelar med vad den kan bidra med kring bolagsstämmor – men samtliga som ett komplement till den fysiska stämman.

IÄF har varit aktiv remissinstans vid revideringen av såväl aktiebolagslagen som Svensk kod för bolagsstyrning och konstaterar att lag och självreglering nu har en sammantagen utformning som – utan ändring av bolagsordning – möjliggör digitala stämmor om extraordinära omständigheter så kräver, såsom vid större samhällsstörningar.

Vi ser fram emot att åter möta styrelser, bolagsledningar och andra aktieägare på bolagsstämmorna 2024.

Styrelsen i IÄF

Anders Oscarsson                      Anna Magnusson                       Elisabet Jamal-Bergström

INSTITUTIONELLA ÄGARES FÖRENING IÄF har 18 medlemmar: Alecta, AFA, AMF, Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Carnegie Fonder, Didner & Gerge Fonder, Folksam, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, SEB Investment Management, Swedbank Robur Fonder, Skandia och Öhman Fonder.

Kontakt: Kontakta oss – Institutionella Ägares Förening (institutionellaagaresforening.se)

Läs mer om Institutionella Ägares Förening (IÄF), inklusive våra remissvar i sin helhet, på Hem – Institutionella Ägares Förening (institutionellaagaresforening.se) 

2023-10-17

Aktieägarnas rätt att närvara fysiskt på bolagsstämmor är ett fundament i den svenska ägarstyrningsmodellen

IÄF svarar på Kollegiets öppna remiss: IÄF om digitala stämmor och ny kodregel_okt 2023

2023-08-15

IÄF uppmanar Kollegiet för svensk bolagsstyrning att i Svensk kod för bolagsstyrning formulera best practice för genomförande av digitala bolagsstämmor. IÄF vill att det i svenska börsbolag alltid ska ges möjlighet till fysisk närvaro som ett komplement till en digitala bolagsstämma. Läs hela skrivelsen här: IÄF brev Kollegiet 2023-08-14

2023-06-15

Elisabet Jamal Bergström har valts in i styrelsen för IÄF. Elisabet är Chef Hållbarhet och Ägarstyrning vid SEB Investment Management och hon ersätter i styrelsen Ossian Ekdahl, AP1, som inte stog till förfogande för omval vid föreningsstämman 2023.

2020-02-07  Dagens Industri
Vi kräver jämställda styrelser

2020-02-07  Dagens Industri
Vi kräver jämställda styrelser

2020-01-26  Svenska Dagbladet
Arvodesregler ett hot mot svensk tillväxt

2019-12-04  Affärsvärlden
Ohotad maktkoncentration