Information till aktieägare avseende incitamentsprogram

Den ökade komplexiteten i svenska aktiemarknadsbolags incitamentsprogram medför att bolagens aktieägare får allt svårare att bedöma om de föreslagna och befintliga programmen är rimligt utformade. Svårigheterna förstärks av att programmen ofta föreslås med kort varsel och med knapphändigt informationsunderlag.

I syfte att förbättra aktieägarnas möjlighet att på ett välgrundat sätt utvärdera bolagens incitamentsprogram har IÄF (undertecknade  medlemmar) enats om riktlinjer inför bolagsstämmobeslut avseende incitamentsprogram i svenska aktiemarknadsbolag.

Med anledning av Kodens uppdateringar avseende incitamentsprogram har styrelsen tagit ett beslut att göra en liten revidering av IÄFs policy angående incitamentsprogram. En större genomgång kommer att göras och uppdaterad policy antas på IÄFs föreningsstämma 2021.

Läs mer: Rekommendation för incitamentsprogram