Information till aktieägare avseende incitamentsprogram och IÄF:s syn på hållbarhet och rörlig ersättning

Den ökade komplexiteten i svenska aktiemarknadsbolags incitamentsprogram medför att bolagens aktieägare får allt svårare att bedöma om de föreslagna och befintliga programmen är rimligt utformade. Svårigheterna förstärks av att programmen ofta föreslås med kort varsel och med knapphändigt informationsunderlag.

I syfte att förbättra aktieägarnas möjlighet att på ett välgrundat sätt utvärdera bolagens incitamentsprogram har IÄF (undertecknade  medlemmar) enats om riktlinjer inför bolagsstämmobeslut avseende incitamentsprogram i svenska aktiemarknadsbolag.

Läs mer: Rekommendation för incitamentsprogram

Medlemmarna har också en gemensam syn att väsentliga hållbarhetsfrågor ska reflekteras i ersättningsprogrammen.

Läs mer: IÄFs syn på hållbarhet och rörlig ersättning