STADGAR

FÖR

INSTITUTIONELLA ÄGARES FÖRENING

Firma    § 1

Föreningens firma är INSTITUTIONELLA ÄGARES FÖRENING i förkortad form IÄF och på engelska Swedish Institutional Investors Association i förkortad form SIIA.

Föreningen är en ideell förening.

Ändamål    § 2

Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen som institutionella ägare på den svenska aktiemarknaden genom att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden. Detta skall i första hand ske genom att föreningen i lämpliga former deltar i den svenska aktiemarknadens självregleringsorgan och till dessa i förekommande fall utser eller nominerar personer att ingå i styrelse eller delta i andra verksamhetsfora.

Styrelsens säte    § 3

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Medlemskap    § 4

Till medlem kan antas den Institutionella aktieägare som själv eller tillsammans med närstående förvaltar aktier på den svenska aktiemarknaden till ett sammanlagt börsvärde som minst motsvarar 0,20 % av det sammanlagda börsvärdet på Nasdaq Stockholm.

Ansökan om medlemskap, som skall vara skriftlig, prövas av styrelsen.

Medlemsavgift    § 5

Föreningsstämman beslutar årligen om medlemsavgift för nästkommande år.

Utträde    § 6

Medlem får fritt utträda ur föreningen.

Medlem som utträder ur föreningen har inte rätt till återbetalning av inbetald medlemsavgift eller till annan del av föreningens tillgångar.

Uteslutning    § 7

Medlem som bryter mot stadgarna, som uppenbarligen skadar föreningen, motarbetar dess intressen eller ändamål eller som inte längre uppfyller de stadgeenliga kraven för medlemskap kan av föreningsstämman uteslutas.

Medlem som utesluts ur föreningen äger inte rätt till återbetalning av inbetald medlemsavgift eller till annan del av föreningens tillgångar.

Återinträde    § 8

Ansökan om återinträde, som skall vara skriftlig, kan prövas av föreningsstämman.

För tidigare medlem som utträtt enligt § 6 gäller att medlemsavgifterna för den tid som gått sedan utträdet ska betalas till föreningen innan ansökan kan beviljas, såvida inte föreningsstämman beslutar annorlunda.

För tidigare medlem som uteslutits enligt § 7 måste minst två år förflyta sedan uteslutning innan ansökan om medlemskap kan beviljas. Medlemsavgifterna för den tid som gått sedan uteslutningen ska betalas till föreningen innan ansökan kan beviljas, såvida inte föreningsstämman beslutar annorlunda.

Föreningsstämma    § 9

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 3. Justering av röstlängd
 4. Val av en justerare
 5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Beslut om arvode till styrelse och revisor
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning

Extra föreningsstämma skall hållas om styrelsen så beslutar eller om medlem begär det.

Beslut i föreningens angelägenheter fattas av föreningsstämman. För giltigt stämmobeslut erfordras att minst 2/3 delar av de närvarande medlemmarna röstat för beslutet utom vid val då den som fått flest röster anses vald.

Föreningsstämman är beslutför när minst hälften av föreningens medlemmar är närvarande.

Ombud och biträde    § 10

Ombud vid föreningsstämma får företräda flera medlemmar. Varje medlem har rätt att medta ett (1) biträde vid föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma    § 11

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse skall ske per e-post och vara utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Då kallelse utgått enligt ovan skall styrelsen omedelbart genom e-post underrätta revisorn härom.                        

Styrelse    § 12

Styrelsen, som väljs årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, skall bestå av tre (3) ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen utser inom sig en ledamot till ordförande för verksamhetsåret.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgift är att förbereda förslag till nominering av ledamöter till självregleringsorganen i Sverige. Beslut om nominering tas av föreningsstämman, alternativt fattas beslut via e-post. För giltigt beslut via e-post erfordras att minst 2/3 delar av samtliga medlemmar röstat för förslaget.  

Styrelsen ska sammankalla föreningsstämman och förbereda ärenden till denna.

Styrelsen skall verkställa föreningsstämmans beslut.

Uttalanden för föreningens räkning skall endast ske i enlighet med särskilda anvisningar från föreningsstämman.

Styrelsen skall därutöver svara för föreningens löpande administration och medelsförvaltning.

Härutöver kan styrelsen:

 • Förbereda svar på remisser inom bolags- och ägarstyrningsfrågor från statliga organ och överstatliga organ samt övriga organ inom den svenska självregleringen. Beslut om remissvar tas av föreningsstämman, alternativt fattas beslut via e-post. För giltigt beslut via e-post erfordras att minst 2/3 delar av samtliga medlemmar röstat för förslaget.
 • Verka för att föreningen utvecklas som nätverk för medlemmarna.
 • Tillse att återrapportering sker från de olika självregleringsorganen.

Revisor    § 13

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor och en suppleant för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Valberedning    § 14

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en valberedning bestående av minst två personer för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att bereda föreningsstämmans val av styrelse, revisor och revisorssuppleant samt eventuella arvoden till dessa.

Firmateckning    § 15

Föreningens firma tecknas av styrelsen, styrelsens ordförande eller av två styrelseledamöter i förening. 

Räkenskapsår    § 16

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Årsredovisning    § 17

Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorn lämna årsredovisningshandlingarna.

Meddelande till medlemmarna    § 18

Meddelande till medlemmarna skall av styrelsen tillställas dem skriftligen per e-post.

Varje medlem svarar för att meddela styrelsen en eller flera e-postadresser att användas för meddelanden till medlemmarna.

Resultatdispositioner    § 19

Vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.

Stadgeändring    § 20

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningsstämman. För giltigt beslut om ändring av föreningens stadgar erfordras att minst 2/3 delar av föreningens samtliga medlemmar röstat för beslutet.

Upplösning    § 21

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas jämnt mellan dem som vid upplösningen är medlemmar. 

* * * * * * * * * *

Dessa stadgar antogs vid konstituerande föreningsstämma den 24 september 2003. De reviderades vid föreningsstämmorna den 18 mars 2009 och den 22 juni 2016 samt senast vid föreningsstämma den 15 juni 2023.

Ladda ner stadgar: STADGAR Institutionella Ägares Förening juni 2023